repetisjon (poetisk begrep) (2023)

GJENTAKELSE

Repetisjon av en lyd, stavelse, ord, frase, linje, strofe, ormetrisk mønster er en grunnleggende samlende enhet i all poesi. Det kan forsterke, supplere eller til og med erstatte meter, den andre hovedkontrollerende faktoren i arrangementet av ord til poesi. Primitiveligiøse sanger fra alle kulturer viser at repetisjon utvikler seg til kadens og sang, med parallellisme og repetisjon som fortsatt utgjør, oftest som anafora, en viktig del i den sofistikerte og subtile retorikken til moderne liturgier (f.eks. saligprisningene). Ofte også den nøyaktige repetisjonen av ord. i det samme metriske mønsteret med jevne mellomrom danner et refreng, som tjener til å sette i gang for å dele opp fortellingen i segmenter, som i ballader, eller, i iyrisk poesi, for å indikere endringer eller utvikling av følelser. Slike repetisjoner kan tjene som kommentarer, et statisk punkt som resten av diktet utvikler seg mot, eller det kan rett og slett være et behagelig lydmønster å fylle ut en form ("hey downe adowne"). Som en samlende enhet, uavhengig av konvensjonelle metrikker, finnes repetisjon i stor utstrekning i frie vers, der parallellisme (repetisjon av et grammatikkmønster) forsterket ved at faktiske ord og uttrykk styrer rytmen som hjelper til med å skille frie vers fra prosa (f.eks. Walt Whitman, "I Hear America Singing"; Carl Sandburg,Chicago,FolketJa; Edgar Lee Masters,Spoon River Anthology).

Gjentakelsen av lignende endelser av ord eller til og med identiske stavelser (rime riche) utgjør rim, vanligvis brukt til å binde linjer sammen til større enheter eller for å sette opp forhold innenfor samme linje (intern rim). Slik gjentakelse, som en tour de force, kan være sentrum for interessen i et dikt, som Southeys "The Cataract of Lodore" og Bellocs "Tarantella", eller kan spille en stor rolle i å etablere stemningen i et dikt, som i Byrons Don Juan .

(Video) The pleasure of poetic pattern - David Silverstein

Fremre rim, eller allitterasjon, gjentakelse av innledende lyder av aksenterte stavelser supplerer ofte bruken av andre samlende enheter, selv om det i gammelengelsk poesi dannet den grunnleggende strukturen til linjen og fortsatt brukes av og til i moderne poesi, som av Gerard Manley Hopkins og i W. H. AudensAngstens tidsalder. Allitterasjon kan også gjennomføres utover grensene for en enkelt linje og kan til og med fungere i forseggjorte mønstre gjennom hele diktet som et motstykke til andre forhold som er indikert av forskjellige typer repetisjoner, som rim, metrisk mønster og assonans. Den nøyaktige repetisjonen av lyder innenfor en linje fungerer som en rekke interne rim ("Kom hit, du verdig en verden av ros," Chapman, "The Odyssey"). Et annet repetisjonsapparat som hovedsakelig brukes i dekorativ eller supplerende funksjon i stedet for i en strukturell isassonans, bruken av lignende vokallyder med identiske konsonantklynger. Et slikt dikt som G. M. Hopkins' "The Leaden Echo" vil rikelig illustrere hvordan disse "supplerende" enhetene med internrim, allitterasjon og assonans kan gjøres til hovedtrekkene i den poetiske linjen for å støtte et ukonvensjonelt system av metrikk.

(Video) Repetition in Poetry

Gjentakelsen av en frase i poesi kan ha en besværlig effekt som i åpningslinjene til T. S. Eliots "Aske-onsdag":

(Video) How do words and phrases supply rhythm and meaning?

For jeg håper ikke å snu igjen
For jeg håper ikke
For jeg håper ikke å snu....

De resterende 38 linjene i åpningsdelen av diktet kan godt studeres som et eksempel på effektene av repetisjon av frase, som inneholder ikke mindre enn 11 linjer som er klart relatert til åpningen 3 og fungerer som en samlende faktor i et dikt ellers veldig fritt i struktur.

(Video) Finnes det prosadikt (prose poetry) på norsk?

Noen ganger vil effekten av en gjentatt setning i et dikt være å understreke en utvikling eller endring ved hjelp av kontrasten i ordene etter de identiske setningene. For eksempel blir skiftet fra det fjerne til det nære, fra det mindre personlige til det mer personlige understreket i Coleridges "Rime of the Ancient Mariner" ved slike repetisjoner av fraser:

(Video) REALISMEN - da forfatterne skulle sette problemer under debatt (LITTERATURHISTORIEN 6/8)

Jeg så på det råtnende havet,
Og trakk øynene mine bort;
Jeg så på det råtnende dekket,
Og der lå de døde.
Hentydning eller sitering er et spesielt tilfelle av repetisjon, siden det er avhengig av ressurser utenfor selve diktet for sin effekt. Her, som med ordspillet, er effekten av repetisjonen diffus snarere enn samlende, og ser ofte ut til å være en fremmed, om enn grasiøs, dekorasjon. Derfor, med unntak av noen få diktere som har brukt det som en grunnleggende teknikk (T.S. Eliot,The Waste Land; Ezra Pound,hjørner), har dens hovedbruk vært humoristisk, som i Robert Frosts "A Masque of Reason" eller i W. S. Gilberts "Bab Ballads."

Gjentakelsen av en hel linje i et dikt kan være relatert til konvoluttstrofemønsteret, kan brukes regelmessig på slutten av hver strofe som et refreng, eller på andre måter. Den multiple gjentakelsen av aline med uregelmessige intervaller som i Catullus' 64. Ode, eller linjen "Cras a met qui numquam amavit, quique amavit cras a met," som forekommer ti ganger i de 92 linjene iFredagsvake, illustrerer effekten av en repetisjon av en spesifikk linje bortsett fra et eiendomssted som levert av strofestruktur. Sjelden kan en linje gjentas hele og umiddelbart som et middel for å bringe et dikt til slutt, en utvidelse av metoden for å avslutte en sekvens av terza rima med en kuplett:

(Video) OPPLYSNINGSTIDEN - da forfatterne elsket fornuft mer enn følelser (LITTERATURHISTORIEN 4/8)

Og Miles å gå før jeg sover,
Og Miles å gå før jeg sover.
(Frost, "Stopping by Woods on a Snowy Evening")
POETRYHOME|NORSK 88 LESELISTE|POESNYHETER|FILREIS HJEM

Dokumentets URL: http://www.english.upenn.edu/~afilreis/88/repetition.html
Sist endret: onsdag 18. juli 2007 16:28:24 EDT

(Video) Litterære virkemidler

FAQs

Hvordan finne virkemidler i dikt? ›

For å kunne finne virkemidler i dikt, må den som leser først og fremst ha kunnskap om de språklige virkemidlene vi har i det norske språket. Jo flere virkemidler leseren har kunnskap om, jo bedre blir analysen som vedkommende gjør av det aktuelle diktet.

Hva er enderim i dikt? ›

Når rimorda avslutter verselinjene i et dikt, sier vi at diktet har enderim.

Er RIM et språklig virkemiddel? ›

Rim er lik, eller tilnærmet lik, klang eller lyd mellom to eller flere ord. Rim er et virkemiddel som blir brukt mye i dikt og sanger, men det kan også brukes i mange andre teksttyper.

Hva kjennetegner en poetisk tekst? ›

Stemning, følelser og tanker er ofte viktige kjennetegn, og mye blir sagt med få ord. Den som skriver slike tekster, prøver å vekke ettertanke hos leseren.

Hva er forskjellen mellom poesi og dikt? ›

Poesi er den formen av skjønnlitteraturen som omfatter dikt og diktekunst, det vil si diktning i bundet form, særlig vers. Det motsatte av poesi er prosa, litterært arbeid i ubunden form. Poesi kan også beskrives som «lyrisk diktning».

Hva rimer på roser? ›

Ord som rimer på roser
 • oser.
 • apoteoser.
 • symbioser.
 • virtuoser.
 • tromboser.
 • doser.
 • foser.
 • metamorfoser.

Hva kalles dikt som ikke rimer? ›

Dikt kan imidlertid fullt ut være uten fast rytme og rim. Da kaller man det gjerne frie vers. Slik diktning har i tidligere tider vært mer sjelden i den vestlige verden, men er etter hvert blitt meget vanlig. Dette som følge av modernismens stilart.

Hva rimer på 4? ›

Ord som rimer på vier
 • etuier.
 • bier. fobier.
 • dier. encyklopedier. melodier. parodier. rapsodier. ...
 • bibliografier. litografier. fotografier. ortografier. amfier. ...
 • magier. elegier. strategier. ideologier. analogier. ...
 • krokier. oligarkier. markier. anarkier. monarkier. ...
 • lier. Lier. anomalier. staffelier. kansellier.
 • akademier. epidemier. remiser. fysiognomier.

Hvilken effekt har rim i dikt? ›

Diktets rim og rytme har med ordenes stavelser og lydmønstre å gjøre. Rim og rytme skaper sammen en følelse av sammenheng og lyrisk/rytmisk klang i et dikt. Hvis noe rimer vil det si at de samme lydene går igjen.

Hva er det som rimer på pølse? ›

Er det noe norsk ord som rimer på pølse? Nei. Det finnes ikke noe velkjent eller utbredt norsk ord som rimer på pølse, med mindre vi tar utgangspunkt i dialektuttale.

Hva slags virkning kan rim ha i en tekst? ›

Rim, rytme og linjedeling: Dette kan framheve ord, setninger og understreke viktige poeng i diktet. Allitterasjon og assonans: Dette skaper vellyd, og kan også få fram viktige poeng.

Hva er typisk for poetisk realisme? ›

Poetisk realisme er en overgangsfase, fordi forfatterne viderefører skrivemåter, motiver og temaer fra romantikken, samtidig med at de skriver om samfunnsproblemer og eksperimenterer med den realistiske skrivemåten. Retningens litteratur er dermed en slags både-og-litteratur: Den er både romantisk og realistisk.

Hva menes med poetisk realisme? ›

Poetisk realisme er ein periode innan nordisk litteratur som viser til overgangen mellom romantikken og realismen. Perioden er prega av at dei høge ideala frå romantikken blei tona ned og kvardagsleggjorde.

Er poesi dikt? ›

Poesi er dikt (lyrikk) og litteratur på vers, i motsetning til tekster på prosa.

Hva kalles en linje i et dikt? ›

Et vers eller en verselinje er en linje med (mer eller mindre) regelbundet skifte mellom trykksterke og trykksvake stavelser i et dikt eller i en strofe.

Hva heter linjene i et dikt? ›

I lyrikken brukes litt andre ord om "vers" og "strofe". Dette kan være litt forvirrende, siden det vi vanligvis kaller for et "vers" heter "strofe", mens en linje heter "vers", eller "verselinje".

Hva er typisk for et dikt? ›

Dikt og lyrikk har noen tydelige kjennetegn som skiller den fra andre sjangere, og de beste kjennetegnene på dikt er: Teksten er «musikalsk», og har ofte strofer. Teksten bruker ofte visuelle eller musikalske virkemidler som rytme, rim og lignende. Teksten er konsentrert rundt ett tema.

Hva rimer på kremen? ›

Ord som rimer på kremen
 • bohemen.
 • Bremen.
 • femen.
 • Jemen.
 • crème de la crèmen.
 • eksemen.

Hva rimer på stank? ›

Ord som rimer på stank
 • ank.
 • bank.
 • labank.
 • va banque.
 • charabanc.
 • blank.
 • drive dank.
 • drank.

Hva rimer på dråpe? ›

Ord som rimer på dråpe
 • håpe.
 • håpet.
 • kåpe.
 • måpe.
 • såpe.
 • slåpe.
 • tåpe.

Hva rimer på fant? ›

Ord som rimer på fant
 • bandt.
 • forbandt.
 • Brabant.
 • drabant.
 • Trabant.
 • blant.
 • iblant.
 • brant.

Hva rimer på frue? ›

Ord som rimer på frue
 • bue.
 • due.
 • kakadue.
 • drue.
 • flue.
 • grue.
 • hue.
 • høl i hue.

Hva rimer på spente? ›

Ord som rimer på spente
 • lente.
 • festina lente.
 • talentet.
 • ambivalente.
 • ekvivalente.
 • eksellente.
 • indolente.
 • turbulente.

Hva rimer på kaffe? ›

Ord som rimer på kaffe
 • blaffe.
 • blaffet.
 • daffe.
 • lukaffet.
 • klaffe.
 • paffe.
 • plaffe.
 • raffe.

Hva rimer på sjokolade? ›

Ord som rimer på sjokolade
 • spartakiade.
 • köpenickiade.
 • jeremiade.
 • olympiade.
 • triade.
 • myriade.
 • talentiade.
 • dryade.

Hva rimer på Boss? ›

Ord som rimer på boss
 • oss.
 • calvados.
 • foss.
 • floss.
 • gross.
 • koss.
 • Koss.
 • kloss.

Hvilke typer rim er der? ›

De fire vanligste rimmønstrene er parrim, kryssrim, omsluttende rim og balladerim. For å forklare rimmønster bruker vi bokstavsymboler. Det første rimordet i slutten av ei verselinje gir vi symbolet a.

Hva er puls og rytme? ›

Rytme er fordelingen av lyd på hvert pulsslag. For eksempel kan et pulsslag deles i to deler, i fire deler eller tilvarende pauser, som er fravær av lyd.

Hva rimer på fordi? ›

Ord som rimer på fordi
 • bi.
 • legge bi.
 • alibi.
 • fobi.
 • xenofobi.
 • klaustrofobi osv.
 • forbi.
 • bli.

Hva rimer på cafe? ›

 • turniké
 • kommuniké
 • piket.
 • O K.
 • troké
 • pirquet.
 • kje.
 • kjed.

Hva rimer på dumme? ›

Ord som rimer på dumme
 • bomme.
 • brumme.
 • fordumme.
 • gomme.
 • gromme.
 • krumme.
 • lomme.
 • kardemomme.

Hva rimer på telefon? ›

Ord som rimer på telefonen
 • megafonen.
 • vibrafonen.
 • sousafonen.
 • diktafonen.
 • tastafonen.
 • ekkofonen.
 • xylofonen.
 • grammofonen.

Hva er enderim enkelt forklart? ›

Enderim i dikt er når slutten av en verselinje rimer med slutten av en annen verselinje.

Hva er budskap i et dikt? ›

Temaet er det teksten handler om, mens budskapet er det forfatteren vil med teksten.

Hva er budskapet i diktet jeg ser? ›

Temaet i diktet er angst for det ukjente, ensomhet, og forvirring. Dette kommer frem av den pessimistiske måten forfatteren formidler sine inntrykk og følelser på. Obstfelders liv var på mange måter preget av uro og rastløshet, og han var til tider plaget av psykiske lidelser.

Hva er de forskjellige virkemidlene? ›

Eksempler på språklige virkemidler er metaforer, sammenlikninger, adjektivbruk og overdrivelse. Andre litterære virkemidler som ikke er språklige kan feks være frempek, tilbakeblikk, sirkelkomposisjon og synsvinkel. Språklige virkemidler dreier seg om det språklige, mens de andre går mer på innholdet.

Hva er virkemiddel i en tekst? ›

Språklige virkemidler
 • Plussord og minusord. Ord kan være positivt eller negativt lada og på den måten forsterke den åpne argumentasjonen. ...
 • Retoriske spørsmål. ...
 • Direkte tiltale. ...
 • Oppfordringer. ...
 • Tåkelegging. ...
 • Humor. ...
 • Ironi. ...
 • Språklige bilder.

Hvordan man analyserer et dikt? ›

Når du skal tolke et dikt er det din oppfatning av diktet som er det viktige, ikke spekulasjoner om hva forfatteren kan ha ment. Du må også kunne begrunne tolkningen du gir, og det eneste stedet der du kan finne argumenter, er i teksten selv. Her er forslag til spørsmål og momenter som kan brukes når du tolker dikt.

Hvordan kan man analysere en dikt? ›

Lag en disposisjon
 1. Presenter diktet: Skriv hva diktet heter (tittel), hvem som har skrevet det (forfatter), når det ble skrevet og eventuell bakgrunn for diktet. ...
 2. Forklar kort hva motivet i diktet er. ...
 3. Forteller diktet en historie eller er det konsentrert om et lite øyeblikk?
 4. Si noe om tittelen på diktet.
Apr 19, 2016

Hva gjør repetisjon? ›

Repetisjon er en gjentagelse, en gjennomgang eller en innøving; det å repetere noe.

Hva er besjeling eksempel? ›

Når vi tillegger gjenstander, dyr eller naturfenomener menneskelige egenskaper, kaller vi det besjeling. Besjeling er svært vanlig både i hverdagsspråket og i litteraturen. Noen eksempler kan være: Sola smiler fra en skyfri himmel.

Hva er et retorisk virkemiddel? ›

I retorisk kommunikasjon kan vi snakke om tre viktige virkemidler (eller bevismidler og appellformer, som de også kalles) som hjelper deg med dette – etos, logos og patos: Etos handler om hvem du er (din karakter), og hvordan du bruker dette for å bygge troverdighet overfor mottakeren.

Hvordan finne motiv i et dikt? ›

For å finne motivet i en tekst kan vi stille dette spørsmålet: Hva bruker forfatteren for å konkretisere temaet? Ved å stille spørsmålet: "Hva vil forfatteren si oss med teksten?" kommer vi fram til tekstens BUDSKAP.

Hva er besjeling virkemiddel? ›

Besjeling er et språklig virkemiddel hvor noe ikke-menneskelig blir beskrevet som om de har menneskelige egenskaper og evner. Et eksempel på besjeling er at dyr eller noe annet i naturen eller en gjenstand snakker i en fortelling eller en film.

Hva er et motiv i en tekst? ›

Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Sammenlikner vi en tekst med et fotografi, er motivet det vi kan se på bildet: en situasjon, en opplevelse eller et inntrykk som kan danne utgangspunkt for ei fortelling eller et dikt.

Hva er viktig i diktanalyse? ›

Virkemidler og tema/budskap

Virkemidler er vesentlig i en diktanalyse, og du må si noe om symboler, metaforer, kontraster og gjentakelser forfatteren har brukt, i tillegg til at du gjerne må vise direkte til eksempler på disse i diktet.

Hvorfor bruke gjentakelse i dikt? ›

Gjentakelse binder sammen

Rim, regler og andre former for gjentakelser er mer enn huskehjelp. De skaper også sammenheng i teksten. Når strofene i et dikt har samme oppbygning og rimmønster, forstår vi at de hører sammen.

Hvordan avslutte en dikt analyse? ›

Konkurransen foregår slik:
 1. Den på gruppa som synes at han eller hun har en god idé og som er den ivrigste, skriver den første setninga i sluttavsnittet på et ark.
 2. Dere andre får ikke se på!
 3. Deretter går lappen videre til nestemann, som også skriver ei setning, igjen uten at dere andre ser på.
Aug 28, 2018

Hva er komposisjon i et dikt? ›

Oppbygning/komposisjon:

I dikt betyr selve oppbyggingen mye for hvordan diktet påvirker mottakeren samt hva diktet betyr. Samtidig vil en kikk på formen gi deg et overblikk over diktet og hjelpe deg med å strukturere analysen din.

Hva er en kontrast i et dikt? ›

Poenget med kontrast, er å sette noe opp mot hverandre. Dette er et virkemiddel som brukes til å synliggjøre noe eller noens ulikheter. Det fører en spennende historie med mer dybde. Dette er et virkemiddel som er veldig enkelt å oppdage i en litteratur og tekster generelt.

Videos

1. OPPLYSNINGSTIDEN - da forfatterne elsket fornuft mer enn følelser (LITTERATURHISTORIEN 4/8)
(Sølvberget bibliotek og kulturhus)
2. Litterære virkemidler
(Jessica Helena Solheim)
3. Gli dèi degli escrementi | Gian Matteo Corrias, Mauro. Biglino
(Mauro Biglino)
4. Elements of a Great Book Report | Genre, Setting, Plot, Theme | Learning Everyday with Lisa Aaron
(English Learning Everyday with Lisa Aaron)
5. Kunstnersamtale med Carroll Dunham
(Nasjonalmuseet)
6. Språkhistorien på 1900-tallet
(KublaKan)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 10/21/2023

Views: 5249

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.