Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (2023)

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (3)

Logg InnellerMelde deg på
for å få tilgang til funksjonene for Min konto

Mitt kontoområde

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (4)Finn lignende produkter:

  • Samme aktive ingrediens

  • Samme selskap

  • Etter ATC-kode

    Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (5)

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (6)Se endringer

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (7)Legg til i favoritter

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (8)Del via e-post

Rapporter bivirkning

Rapporter en mistenkt bivirkning eller forfalsket produkt til MHRA Yellow Card-ordningen.

Gå tilOrajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (9)nettstedet

Tilbake til toppen

Orajel Dental Gel

Aktiv ingrediens:

benzokain

Selskap:

Church & Dwight UK LtdSe kontaktinformasjon

ATC-kode:

N01BA05

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (11)

Om medisin

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (12)

Generell salgsliste

Mitt kontoområde

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (13)

Logg InnellerMelde deg på
for å få tilgang til funksjonene for Min konto

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (14)Finn lignende produkter:

  • Samme aktive ingrediens

  • Samme selskap

  • Etter ATC-kode

    Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (15)

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (16)Se endringer

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (17)Legg til i favoritter

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (18)Del via e-post

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (19) Denne informasjonen er til bruk for helsepersonell

Sist oppdatert på emc:30. april 2015

Hurtigkoblinger

Uønskede effekter Farmakologiske egenskaper Interaksjoner Dosering Kontraindikasjoner Hjelpestoffer

1. Navn på legemidlet

Orajel®Dental Gel

2. Kvalitativ og kvantitativ sammensetning

Benzokain 10 % w/w.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. Farmasøytisk form

Tanngelé

4. Kliniske opplysninger
4.1 Terapeutiske indikasjoner

For midlertidig rask lindring av tannpinesmerter forbundet med tilstedeværelse av åpne karieslesjoner og direkte eksponering av en vital tannmasse.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Voksne og barn fra 12 år og oppover.

Veibeskrivelse:

• Fjern hetten

• Klipp av tuppen av røret på snittmerket.

• Påfør en mengde gel på størrelse med en grønn ert i tannhulen med en ren finger eller vattpinne.

• Bruk opptil 4 ganger daglig.

• Ikke bruk kontinuerlig. Hvis tannpine vedvarer, kontakt tannlegen din.

Ikke til bruk hos barn under 12 år.

4.3 Kontraindikasjoner

Kjent følsomhet overfor benzokain eller noen av de andre ingrediensene.

Skal ikke brukes til personer som mistenkes for å mangle normal evne til å omdanne methemoglobin til hemoglobin, se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler og pkt. 4.8 Bivirkninger.

Ikke til bruk hos barn under 12 år.

4.4 Spesielle advarsler og forsiktighetsregler ved bruk

Orajel®er beregnet for kortvarig bruk inntil tannlege kan konsulteres. Ikke bruk kontinuerlig. Ikke overskrid anbefalt dose.

Produktet inneholder sorbinsyre som kan forårsake lokale hudreaksjoner, f.eks. kontakteksem.

Unngå å drikke varme væsker mens du bruker Orajel®.

Skal ikke brukes hvis det er en familiehistorie med methemoglobinemi.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Benzokain, som andre derivater av para-aminobenzosyre, hemmer virkningen av sulfonamider og bør derfor ikke brukes samtidig med sulfonamider.

4.6 Graviditet og amming

Det er utilstrekkelig bevis for sikkerheten til benzokain under svangerskap hos mennesker, men det har vært i utstrakt bruk i mange år uten tilsynelatende negative konsekvenser. Ingen kliniske data er tilgjengelige om bruk av dette produktet under graviditet og amming.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Ingen effekt på forsøkspersonens evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

Påføring av benzokain på hud og slimhinner har resultert i overfølsomhetsreaksjoner (brennende, stikkende, kløe, erytem, ​​utslett og ødem), kontaktdermatitt og methemoglobinemi i noen få tilfeller hos spedbarn, barn og voksne.

Hvis symptomene vedvarer, eller er alvorlige, eller er ledsaget av feber, hodepine, pustevansker, kvalme og oppkast, kontakt lege.

Rapportering av mistenkte bivirkninger

Det er viktig å rapportere mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet. Den tillater fortsatt overvåking av nytte/risiko-balansen til legemidlet. Helsepersonell bes om å rapportere alle mistenkte bivirkninger via Yellow Card Scheme på: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

4.9 Overdosering

Overdreven absorpsjon av benzokain kan gi methemoglobinemi hos spedbarn, barn og voksne. De første kliniske tegnene er cyanotisk (gråaktig) misfarging av huden (spesielt på slimhinner) og tegn på uvanlig pust eller åndenød.

Methemoglobinemi kan behandles ved intravenøs administrering av 1 % metylenblått. Behandling av overdose bør være symptomatisk og støttende.

5. Farmakologiske egenskaper
5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Lokalbedøvelsesmidler, ATC-kode: N01BA05

Benzokain er et lokalbedøvelsesmiddel av estertypen med raskt innsettende, som virker for å produsere reversibelt tap av følelse ved å forhindre eller redusere generering og overføring av sensoriske nerveimpulser nær påføringsstedet. Depolarisering av nevronmembranen og ioneutveksling hemmes reversibelt.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Benzokain absorberes gjennom slimhinner og skadet hud.

Anestetika av estertypen hydrolyseres av esteraser i plasma og i mindre grad i leveren.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Det er ingen ytterligere prekliniske data som er relevante for forskriveren.

6. Farmasøytiske opplysninger
6.1 Liste over hjelpestoffer

Macrogol 400

Polyetylenglykol 3350S

Natriumsakkarin

Sorbinsyre

Naturlig spearmint smak

Fedd olje

Sitronsyre

6.2 Inkompatibiliteter

Ikke aktuelt.

6.3 Holdbarhet

3 år

6.4 Spesielle forholdsregler ved oppbevaring

Ingen spesielle forholdsregler for lagring.

6.5 Emballasjes art og innhold

Polyetylenrør med lav tetthet med eksternt akrylatbelegg, hette av polypropylen med middels tetthet. Rørene inneholder 5,3 g gel.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Ikke aktuelt

7. Innehaver av markedsføringstillatelse

Church & Dwight UK Limited

Premier House, Shearway Business Park

Pent Road,

Folkestone, Kent,

CT19 4RJ

Storbritannia

8. Markedsføringstillatelsesnummer(r)

PL 00203/0227

9. Dato for første autorisasjon/fornyelse av autorisasjonen

21. september 2000

10. Dato for revisjon av teksten

8. april 2015

11. Dosimetri

HVIS RIKTIG

12. Instruksjoner for fremstilling av radiofarmaka

HVIS RIKTIG

Church & Dwight UK Ltd

Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (21)

Adresse

Premier House, Shearway Business Park, Pent Road, Folkestone, Kent, CT19 4RJ

Telefon

+44 (0)1303 299 592 (kun salgsforespørsler)

Medisinsk informasjon direktelinje

+44 0800 028 1454

Medisinsk informasjon e-post

[e-postbeskyttet]

Kundeservice direktelinje

+44 0800 028 1454

Levert til deg av Orajel Dental Gel - Sammendrag av produktegenskaper (SmPC) (22)

FAQs

What is the best gel for tooth nerve pain? ›

Orajel™ Severe Toothache & Gum Relief Plus Triple Medicated Gel provides instant pain relief for severe oral pain and painful gums. The formula delivers 3 times as many active ingredients as single medicated oral pain products for fast, targeted relief.

What is the active ingredient in Orajel toothache gel? ›

Active Ingredients: Benzalkonium Chloride (0.13 %), Oral Antiseptic; Benzocaine (20 %), Oral Pain Reliever; Menthol (0.5 %), Oral Pain Reliever; Zinc Chloride (0.15 %), Oral Astringent. Inactive Ingredients: Ammonium Glycyrrhizate, Blue 1, Flavor, PEG-8, PEG-75, Sodium Saccharin, Sorbic Acid, Water.

What are the ingredients in Orajel 4x medicated? ›

Ingredients. Benzalkonium chloride 0.13%, Benzocaine 20%, Menthol 0.26%, zinc chloride 0.15%, ammonium glycyrrhizate, flavor, PEG-8, PEG-75, PEG/PPG 116/66 copolymer, poloxmar 407, sodium saccharin, sorbic acid, titanium dioxide, water.

What does Orajel do to your teeth? ›

Orajel Dental Gel offers rapid pain relief at the time of need. The gel, which is 20% w/w benzocaine, is an ideal home product for reducing pain. The gel works well on broken teeth or teeth that need a filling till the time to see a dentist.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 09/23/2023

Views: 5253

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.