Lett jobb: Hva er det? Bør du ta en? (2023)

Lett jobb: Hva er det? Bør du ta en? (1)

Hvis du ble skadet på jobb, kan arbeidsgiveren din ha en annen jobb eller en tilpasset form for din tidligere jobb som tar hensyn til dine medisinske restriksjoner. Dette blir noen ganger referert til som en "lett" jobb.

Når det gjelder lett arbeid, er det viktig å kjenne til dine juridiske rettigheter. Å ta en lett jobb kan påvirke hvor mye arbeidskompensasjon du mottar eller til og med stoppe fordelene dine helt.

Våre advokater og juridiske ansatte har hjulpet over 8000 skadde arbeidere med å navigere i Pennsylvanias arbeiderkompensasjonssystem og få pengene de fortjener. Når du ringer412-394-1000eller fyll ut skjemaet øverst til høyre på denne siden, kan du finne ut om du har en sak gratis.

Eksempler på lett arbeid

Lett arbeid er en modifisert versjon av din gamle jobb eller en helt annen jobb. I begge tilfeller tar det hensyn til dine fysiske begrensninger. Disse typer jobber kan bestå av at du jobber kortere timer, gjør mindre fysisk arbeid, jobber saktere osv.

Bare noen få eksempler på lett arbeid inkluderer:

 • Tar inventar
 • Utføre kontoroppgaver
 • Arbeider med en skrivebordsjobb
 • Tilsyn og rapportering på arbeidsplasser
 • Overvåking av overvåkingskameraer
 • Utføre vedlikehold av maskiner/utstyr

Lette jobber og dine fordeler

Lett arbeid kan påvirke arbeidstakernes kompensasjonsfordeler. Det er noen forskjellige scenarier som påvirker mengden og typen fordeler du mottar.

Hvis du tar på deg lett arbeid og:

 • Du tjener like mye penger eller mer pengerenn det du gjorde før skaden, vil utbetalingene for tapt lønn stoppe
 • Du tjener mindre pengerenn før din skade, vil du motta tapte lønnsutbetalinger i form avdelvis uføretrygd

Huske:

 • Du trenger ikke å akseptere noen lett jobb som vil overskride de medisinske restriksjonene som er satt av legen din.
 • Hvis du velger å ikke ta en lett jobb som imøtekommer dine medisinske restriksjoner, kan arbeidsgiveren din be en arbeidstakererstatningsdommer om åendre eller avslutte fordelene dine.
 • Hvis arbeidsgiveren din ikke har en lett jobb tilgjengelig, kan du fortsette å motta ytelsene til Pennsylvania-arbeidernes kompensasjon.

FAQs

Hva er en godt betalt jobb? ›

På toppen av lønnsstatistikken troner ledere innen olje og gass, handels- og skipsmeglere. Flygere og legespesialister ligger også høyt på listen. Nederst finner vi blant andre hjelpearbeidere i husdyrsproduksjon og gatekjøkken- og kafemedarbeidere.

Hvilke yrker er mest ettertraktet? ›

Her er de 15 mest etterspurte jobbene i 2021:
 • Lærere.
 • Digitale innholdsprodusenter. ...
 • Profesjonelle og personlige trenere. ...
 • Spesialiserte ingeniører. ...
 • Spesialister innen mental helse. ...
 • UX-designere. ...
 • Spesialister innen data science. ...
 • Spesialister innen kunstig intelligens. ...
Mar 8, 2021

Hvilket yrke er mest vanlig? ›

Dette er de vanligste jobbene i Norge
YrkestittelAntall
1. Butikkmedarbeidere154 000
2. Helsefagarbeidere96 000
3. Barne- og skolefritidsassistenter89 000
4. Grunnskolelærere81 000
6 more rows
Jun 6, 2023

Hvilke utdanninger bør man droppe? ›

Ønsker du deg enklest mulig vei ut i arbeidslivet etter studiene? Da bør du droppe utdanning innen samfunnsfag, økonomi og administrasjon, og humanistiske fag. Det viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) prognoser for tilbud og etterspørsel etter forskjellige utdanningsretninger frem mot 2030.

Hvilken jobb tjener man minst? ›

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn
Yrke20212022
7512 Bakere, konditorer mv.448 080463 560
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)412 440461 640
8322 Bil-, drosje- og varebilførere443 640460 800
9313 Hjelpearbeidere i bygg437 760459 720
46 more rows

Hvilke jobber kan man få uten utdanning? ›

Du kan egentlig jobbe med alt som ikke krever bestemte kvalifikasjoner. For eksempel kan du jobbe i butikk, på kafe/bakeri/restaurant, på eldrehjem, på lager, på kontor, i parker/gravlunder i kommunen, på gård, i barnehage/skole/SFO osv. Du kan lete etter stillingsannonser i avisen og på nettet.

Hvilke yrker gjør deg mest lykkelig? ›

Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse. Blant dem med lavest jobbtilfredshet finner vi renholdere, sysselsatte i salgs- og kundeserviceyrker, samt ufaglærte hjelpearbeidere.

Hvilke yrker har mest svart arbeid? ›

20 prosent av befolkningen i Norge har kjøpt håndverkertjenester svart, mens. ytterligere 12 prosent har vurdert å gjøre det. Nordmenn er mest tilbøyelige til å kjøpe maler-, murer- og snekkerarbeid svart.

Hva er Norges vanligste jobb? ›

Butikkmedarbeider er fortsatt det vanligste yrket i Norge, med 148 000 sysselsatte i år 2000, en økning på 15 000 i forhold til året før. De nest vanligste yrkene er lærere, renholdere, sykepleiere og hjelpepleiere med mellom 60 000 og 70 000 sysselsatte.

Hvilken jobb er best betalt uten utdanning? ›

1. Handels- og skipsmeglere. Skipsmeglere har Norges høyeste lønninger, ifølge ssb. Ifølge utdanning.no kreves det ingen spesiell utdannelse for å jobbe som skipsmegler, selv om det er å foretrekke at du har en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Hvor mange nordmenn tjener over 2 millioner? ›

1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million. Tyngdepunktet i inntektsstatistikken ligger et helt annet sted.

Hvor tjener man best uten utdanning? ›

VG/Dine Penger har undersøkt lønnsnivået hos flere yrker som ikke krever lang utdannelse - og som man kanskje skulle tro lå i bunn av lønnsstatistikken. Både avisbud, fiskere, selgere med provisjon og renholdere i Nordsjøen kan faktisk tjene godt over 500.000 kroner i året.

Hva er en normal lønn i Norge? ›

Tabell 2. Månedslønn. Gjennomsnitt, median, nedre og øvre kvartil for valgte yrker. 2022. Kroner
GjennomsnittNedre kvartil
2341 Grunnskolelærere49 02045 860
2611 Jurister og advokater77 61055 500
4110 Kontormedarbeidere44 72038 400
5223 Butikkmedarbeidere36 40030 310
1 more row
Mar 29, 2022

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 01/29/2024

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.