Jeg lurte på om kamelene ble behandlet... (2023)

Jeg og mannen min la ikke merke til noen mishandling med kamelene, den eneste lyden vi hørte var en konstant høy farthing. Lol

Så vidt jeg vet er kamelen vant til

den typen miljø og de blir ikke dehydrert, de har puklene som lagrer fett som brukes som energikilde for lange turer under sol og sand. Jeg tror omsorgspersonene sa at de også drikker 40 liter vann.

Og jeg er også enig i kommentaren om at kameler kjemper tilbake og de kan bruke alle 4 bena til å kjempe. Men la oss håpe på det beste at ingen misbruker disse hardtarbeidende kamelene og håper de også har lover angående behandling av dyr. Kanskje ved mitt neste besøk vil jeg stille det spørsmålet.

over et år sidenJeg lurte på om kamelene ble behandlet... (1)Problemer med dette svaret?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 01/19/2024

Views: 5233

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.